Algemene voorwaarden ZET BV - Airco-DIY.nl

Algemene voorwaarden voor de (Airco-DIY.nl) webshop van ZET BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met ZET BV worden gesloten. U wordt verzocht om deze aandachtig te lezen. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden gei¨nterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met ZET BV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Wetgeving

De Wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel (B.S. 17 maart 2003).

Algemene toelichting

De Wet van 11 maart 2003 betreffende de Elektronische Handel (B.S. 17 maart 2003) is van toepassing op iedere natuurlijke of rechtspersoon die een dienst van de informatiemaatschappij levert. De wet heeft een bijzonder ruim toepassingsgebied: de regels zijn niet enkel van toepassing in een consumentenomgeving, maar tevens in een professionele omgeving.

Artikel 1 - Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief.

Artikel 2 - Bestellingen

ZET BV levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt ZET BV zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

We aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). We aanvaarden PayPal en bankoverschrijving.

Artikel 3 - Producten

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. ZET BVBA doet al het mogelijke om de bestellingen te leveren binnen de geraamde leveringsperiode. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet kunnen leveren binnen 30 dagen zullen we u direct op de hoogte brengen.

Indien ZET BV niet levert binnen de 30 dagen, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende product of de betreffende producten.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst.

Indien we een dergelijke berichtgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. ZET BV wordt niet verantwoordelijk gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

De bestelingen worden verstuurd door ZET BV of door een transport firma. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Artikel 4 - Retourneren en ruilen

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 5 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 5 dagen de product of producten zonder enige verplichting en in originele verpakking & ongeopend te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van ZET BV over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.

Artikel 5 - Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt onze firma van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat onze medecontractant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Ingeval onze firma afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van bijvoorbeeld de leveringen door een derde firma, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij deze derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertraging zou oplopen of verhinderd zou worden.

Ondermeer de volgende situaties worden als overmacht aanzien: ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke weersomstandigheden, brand, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder.

Artikel 6 - Garantie

ZET BV garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.

De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door ZET BVBA op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is ZET BV eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door ZET BV overgenomen.

In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van ZET BV te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. ZET BV is niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract kan op die basis dus niet ontbonden worden.

In geval van verborgen gebreken dient elke klacht binnen een maand na de factuurdatum, te worden gemeld.

De client kan slechts de vrijwaring wegens verborgen gebreken lastens ons inroepen, indien alle wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. In dat verband is er uitdrukkelijk overeengekomen dat de “korte termijn” voorzien in art. 1648 B.W. beperkt worden tot 1 maand na de factuurdatum alsook dat elke aanspraak op basis van verborgen gebreken is vervallen ingeval van bewerking, verandering, herstelling of doorverkoop door de clie¨nt of door derden.

De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist ZET BVBA of het artikel vervangen wordt.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. ZET BV is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. ZET BV is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door ZET BV geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van ZET BV. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van ZET BV.

Artikel 7 - Retentierecht

De geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de koopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en intresten, zelfs indien deze goederen werden geïncorporeerd of gewijzigd.

Artikel 8 - Inhoudelijke elementen van de webshop

Alle informatie die op onze webshop opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze webshop wordt regelmatig geu¨pdatet.

Contactgegevens & maatschappelijke zetel

ZET BV

Johan Smolders

 Nieuwstraat 152

3590 Diepenbeek

info@zet-shop.be

0496 66 11 04

Product toegevoegd om te vergelijken